2019-07-10 C-130 beach party Romo Lakolk DK - Danish Aviation Photo